Skip to main content

Rioolwaterzuiveringen (RWZI’s) zuiveren huishoudelijk en industrieel afvalwater dat vervolgens als effluent naar het oppervlaktewater wordt afgevoerd. Hoewel de effluentkwaliteit de afgelopen jaren heel sterk is verbeterd, vragen onder andere opkomende organische microverontreinigingen (OMV’s) zoals medicijnresten, pesticiden en PFAS-verbindingen steeds meer aandacht.
 
Via het Interregproject Schone Waterlopen door O3G wil dit partnerschap demonstreren dat ozonisatie (O3) in combinatie met Granulair Actief Kool (GAK) kan worden ingezet op RWZI’s als een innovatieve, doelmatige en kostenefficiënte nabehandelingstechniek die de kwaliteit van het oppervlaktewater verbetert in Nederland en Vlaanderen. 
  
Ozonisatie is een uitermate efficiënte techniek voor de verwijdering van een breed scala aan organische microverontreinigingen, maar heeft als nadeel dat er schadelijke nevenproducten zoals bromaat en transformatieproducten kunnen gevormd worden. Een hogere ozondosering, die nodig is voor verregaande verwijdering van OMV’s, leidt hierbij ook tot een groter risico op de vorming van die nevenproducten. Bij GAK-filtratie worden die nevenproducten niet gevormd, maar is een frequente regeneratie van het actief kool noodzakelijk, wat dan weer leidt tot hoge kosten en een grote CO2-voetafdruk. In dit project wordt daarom onderzocht hoe deze twee technologieën zo goed mogelijk op elkaar kunnen worden afgestemd om een zo hoog mogelijke OMV-verwijdering te behalen met een minimale vorming van nevenproducten, een minimale GAK-regeneratie en een optimaal energie- en grondstoffenverbruik.

Binnen het project zullen onder andere testen worden uitgevoerd op een nieuwe full-scale installatie (Aquafin RWZI-installatie te Aartselaar) en neemt Vlakwa de projectcoördinatie en -communicatie op zich.