Skip to main content

Corrosie wordt sterk onderschat, hoewel het fenomeen in Vlaanderen elk jaar ~8,5 miljard euro kost. Er worden daarom hoge kwaliteitseisen gesteld aan water voor corrosiegevoelige processen zoals stoomproductie. In het IMPROVED project (2016-2020, Interreg Vl-Nl) werd mobiele onderzoeksinfrastructuur gebouwd waarmee on-site innovatieve waterbehandelingstechnologieën onderzocht worden. Vandaag wordt deze infrastructuur ingezet binnen "AquaSPICE" (2020-2024, H2020). 

Gekoppeld aan een laboschaal boiler, wordt onderzoek gevoerd naar het effect van alternatieve waterbronnen en hergebruikt water op boilersystemen. Door de hoge druk en temperatuur is het risico op corrosie hier zeer groot en zijn waterkwaliteitseisen ook zeer strikt. Bij gebruik van waterbronnen van lagere kwaliteit (afvalwater, proceswater, ...) is zeer intensieve behandeling dan ook nodig. Door beschikbare en vereiste waterkwaliteit beter op elkaar af te stemmen (het Water fit-for-use principe) kunnen de economische en ecologische impact van innovatieve waterbehandelingstechnologieën geminimaliseerd worden. Corrosie kan echter al optreden bij zeer lage concentraties verontreinigingen, omdat deze in de boiler opgeconcentreerd worden. Daarom willen we investeren in zeer specifieke state-of-the-art én high-throughput analyse van zeer lage concentraties organisch materiaal en organische zuren, componenten waarvan nu vermoed wordt dat ze sterk bijdragen aan corrosie, maar waar nog geen specifieke waterkwaliteitseisen voor bestaan bij stoomproductie. Door de componenten correct te identificeren, kunnen we ze in de toekomst ook selectiever, en dus economischer en ecologischer, verwijderen.

TOCADISCO komt tot stand met de steun van EFRO, het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.