(English below)

In het project DEEPER BLUE wordt het hergebruik van RWZI effluent tot drinkwater gekoppeld aan een ondergrondse buffering van het geproduceerde drinkwater, het zogenaamde Aquifer Storage en Recovery (ASR) principe. Waterunie, de dochteronderneming van waterbedrijven FARYS|TMVW en De Watergroep, realiseert dit project op de RWZI Aalst in samenwerking met Aquafin en ondersteund door het onderzoeksplatform CAPTURE. Dit initiatief kadert binnen een programma van de Vlaamse Milieumaatschappij dat deel uitmaakt van de Blue Deal van de Vlaamse Regering.

EFFLUENT REUSE

Met membraantechnologie wordt een deelstroom van het effluentwater van de RWZI opgezuiverd tot drinkwater. Het project zorgt hierdoor voor een nieuwe drinkwaterbron en brondiversificatie, waardoor de levenszekerheid van de drinkwaterproductie stijgt. Veiligheid staat hier voorop. De zuiveringsinstallatie wordt opgebouwd volgens het ‘multi-barrier’ principe. Hierbij zorgt omgekeerde osmose (RO) ervoor dat er geen microverontreiniging, bacteriën en virussen in het geproduceerde drinkwater terechtkomen. Waterunie streeft naar een zo duurzaam mogelijke bedrijfsvoering met aandacht voor de totale ecologische voetafdruk en dus ook het energie- en chemicaliënverbruik.

DEEP BUFFERING

Het geproduceerde drinkwater wordt ondergronds gebufferd volgens het principe van Aquifer Storage & Recovery (ASR). Dagelijks wordt één miljoen liter drinkwater geproduceerd en in natte periodes worden wateroverschotten geïnjecteerd in een diepe ondergrondse buffer, de Sokkel genaamd (= Aquifer Storage). Op deze manier bouwt het project een strategische voorraad aan geïnjecteerd water op, die terug kan worden opgepompt in droge perioden van waterschaarste (= Aquifer Recovery). Het ASR systeem biedt dus een antwoord op de spreiding van waterbeschikbaarheid in de tijd en fungeert als een winter-zomer batterij voor drinkwater.

KLIMAATROBUUST

De ondergrondse buffer wordt gekoppeld met de nabijgelegen transportleiding voor drinkwater van FARYS|TMVW. Hierdoor zal het geproduceerde en gebufferde drinkwater niet alleen in Aalst, maar ook ruimer in Vlaanderen worden verdeeld. DEEPER BLUE verhoogt op deze manier de waterbeschikbaarheid in Vlaanderen en zorgt ook voor de geografische verdeling van drinkwater. De beide aspecten van het project -de temporele en geografische spreiding- maken onze waterbevoorrading klimaatrobuust. Dit innovatieve concept draagt bij tot de Vlaamse doelstellingen voor Circulair waterbeheer en het Strategisch plan Waterbevoorrading.

#BlueDeal #VlaamseVeerkracht

 

 

In the Deeper Blue project, the reuse of WWTP effluent as drinking water is coupled to subsurface buffering of the produced drinking water; the Aquifer Storage and Recovery (ASR) principle. Waterunie, a subsidiary company of drinking water companies FARYS|TMVW and De Watergroep, executes this project at the WWTP of Aalst in collaboration with Aquafin and with the support of research platform CAPTURE. This initiative fits within a VMM program that’s part of the Blue Deal of the Flemish Government.

EFFLUENT REUSE

Membrane technology is used to purify a part of the effluent of the WWTP to drinking water. The project a such realizes a new drinking water source and diversification of sources, increasing the robustness of the drinking water production. Safety comes first here. The treatment will be designed according to the ‘multi-barrier’ principle. Here, reverse osmosis (RO) ensures that no micro pollution, bacteria or viruses end up in the produced drinking water. Waterunie strives for an operation that is as sustainable as possible, with attention to the total ecological footprint, including energy demand and use of chemicals.

DEEP BUFFERING

The produced drinking water is buffered below ground, according to the Aquifer Storage & Recovery (ASR) principle. One million liters of drinking water is produced daily and in wet periods, the surplus in water is injected into a deep underground buffer, called the Sokkel (= Aquifer Storage). This way, the project accumulates a strategic supply of injected water, which can be extracted during dry periods of water scarcity (= Aquifer Recovery). This way, the ASR system provides an answer to the spread of water availability in time and acts as a winter-summer battery for drinking water.

CLIMATE ROBUST

The underground buffer is coupled to a nearby transport line for drinking water of Farys|TMVW. This way, the produced drinking water will be available not only in Aals, but it can also be distributed in the rest of Flanders. DEEPER BLUE in this way increases the water availability in Flanders and offers a geographical distribution of drinking water. Boths aspects of the project – the temporal and geographical spread – increase the climate robustness of our water supply. This innovative concept contributes to the Flemish goals for Circular water management and the Strategic Plan for Water Supply.

#BlueDeal #VlaamseVeerkracht